Dr. jur. Katarina Stranska
Trapl & Partner advokati s.r.o.
Dvorecka 1162/2a
14700 Praha 4
Tel. 0042022314727